Naslag Rundveehouderij

interpolis

hele naslag afdrukkenvenster sluiten

Rundveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij

Hoofdstuk 1: Inleiding

Voor je ligt het naslagwerk rundveehouderij. Dit naslagwerk is een bijlage bij de e-learning veehouderij. In deze naslag gaan we in op de algemene gang van zaken in de rundveehouderij. Als uitgangspunt is genomen dat je na het lezen en bestuderen van dit naslagwerk:

Kortom, dat je een algemeen beeld krijgt van de branche Rundveehouderij.
In die gevallen waarin de informatie die je hier aangeboden krijgt onvoldoende is voor je werksituatie verwijzen we je handboeken en literatuur zoals: het ‘Handboek voor de Rundveehouderij’, ‘KWIN’ (kwantitatieve informatie voor de veehouderij, dit is een jaarlijkse uitgave) en vakliteratuur als ‘Oogst’, ‘de Boerderij’ en ‘Het Agrarisch Dagblad’. Verder zijn internetsites zoals die van het CBS en LEI interessant. In de literatuurlijst staan een aantal informatiebronnen.

 Hoofdstuk 2: Sectorbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt de rundveehouderij kort beschreven om een beeld te schetsen van de branche. Het doel hiervan is te laten zien hoe deze branche zich heeft ontwikkeld.

 

2.1 Geschiedenis

Tot begin jaren 70 was de rundveehouderij in Nederland kleinschalig. Er waren veel gemengde bedrijven met zowel varkens, kippen en akkerbouw.
Sinds het begin van de jaren zeventig is de rundveehouderij in ons land echter volop in beweging. In deze jaren zagen we een versnelde modernisering en een sterke uitbreiding. De omstandigheden om te vernieuwen waren erg gunstig.
Ook de melkproductie nam snel toe. Aan het eind van de zeventiger jaren en het begin van de jaren tachtig werden de overschotten op de zuivelmarkt steeds duidelijker. Dit leidde in 1984 tot de melkproductiebeperkende maatregelen. Alle melkveehouders kregen een melkquotum toegekend. Dit zogenaamde melkquotum is gebaseerd op de hoeveelheid melk die een melkveehouder in het referentiejaar 1983 produceerde. Deze melkrechten zijn verhandelbaar. Wanneer een melkveehouder meer melk levert dan de toegestane hoeveelheid, moet hij over het meerdere een heffing betalen, de zogenaamde superheffing.

Deze ontwikkeling van duur aan te kopen melkrechten bracht een stagnatie in schaalvergroting met zich mee omdat door de aankoop van productierechten de kostprijs van melk steeg. Door de melkquotering is de totale Europese melkproductie niet toegenomen. Hierdoor is de melkprijs op niveau gebleven. Dit prijsbehoud kwam tot stand door een actief ingrijpen aan de afzetkant middels importheffingen en exportsubsidies op melkproducten. Door de handel in melkquota (met grond) is het wel mogelijk dat individuele bedrijven verder groeien. De komende jaren wordt de melkprijsondersteuning vanuit de EU langzaam afgebouwd. Daarvoor in de plaats komt een inkomensondersteuning. De verwachting voor de Nederlandse melkveehouder is dat de effectieve melkprijs (inclusief inkomensondersteuning) zal gaan dalen. In het jaar 2003 was het totale landenquotum in Nederland 11 miljard kg melk.

Het grootste deel van de melk, geleverd aan fabrieken, wordt in kaas omgezet (fig 1). Kaas is daarmee de belangrijkste factor voor de melkprijs. Van de totaal in Nederland verhandelde kaas (productie en import) wordt 62% geëxporteerd. De geproduceerde melk in Nederland wordt hoofdzakelijk aan zuivelverwerkende bedrijven geleverd. Hiervan zijn 2 bedrijven coöperaties, namelijk Campina en Friesland Coberco Dairy Foods (FCDF). Deze 2 coöperaties verwerken ca 80 % van de melk en ze behoren tot de top 10 van de grootste Europese zuivelondernemingen.

Figuur 1 :Afzet van Nederlandse melk naar eindproduct (2003)
Afzet van Nederlandse melk naar eindproduct (2003)

 

2.2 Structuur

Afhankelijk van het gekozen productiedoel zijn er in de rundveehouderij 2 productietakken te onderscheiden, namelijk de melkveehouderij en de (rund)vleesveehouderij. Schematisch kan de rundveehouderij als volgt worden weergegeven:Tabel 2.1:omvang rundveestapel in afgelopen jaren (bron LEI-CBS)
Jaar Totale Rundveestapel Totaal melk en fokvee Melk- en kalfkoeien Vleeskalveren Overig (vleesstieren,zoog-koeien,weidevee)
1990 4.926.000 3.564.000 1.878.000 602.000 760.000
1995 4.654.000 3.256.000 1.708.000 669.000 729.000
2000 4.070.000 2.803.000 1.504.000 783.000 484.000
2005 3.799.000 2.557.000 1.433.000 829.000 413.000


De daling van het aantal dieren in de vlees en weidevee sector komt o.a. doordat de EU- subsidies, waaronder stierpremie’s, de laatste jaren steeds lager worden en meer veranderen van ‘hoge’ prijsondersteuning naar directe (‘lagere’) inkomensondersteuning. Doordat extensieve vlees- weidebedrijven een te hoge kostprijs hebben dreigen ze hun concurrentiepositie te verliezen binnen de EU.

Het aantal melkveebedrijven is sinds de vijftiger jaren sterk afgenomen. Vooral tussen 1969 en 1980 was deze afname groot. Onderstaande tabel 2.2 geeft de enorme vermindering van het aantal bedrijven en de schaalvergroting binnen de melkveehouderij weer.

Tabel 2.2: Aantal bedrijven met melkvee en omvang door de jaren heen (bron CBS)
Jaar Bedrijven Melkkoeien per bedrijf Melk en kalfkoeien
1975 91.560 24 2.218.000
1980 67.167 35 2.356.000
1990 46.977 40 1.878.000
2000 29.467 50 1.504.000
2005 23.527 60 1.433.000


In onderstaande tabel is te zien dat 44% van de quotumhouders een quotum heeft van 500.000 kg of meer. Zij produceren 67% van de totale melkproductie.

Tabel 2.3:Relatieve verdeling van quotumhouders en van basisquotum (2005/2006)
Quotum x 1000 kg Quotumhouders (%) Basisquotum(%)
0-100 5,0 0,6
100-200 10,5 3,2
200-300 11,7 5,9
300-400 13,7 9,6
400-500 14,8 13,4
500-600 14,2 15,6
600-800 17,3 23,8
800 en meer 12,8 27,8
Nederland 100 100
Bron: CBS-LEI

 Hoofdstuk 3: Het bedrijf

Melkveehouderij
Het hoofddoel van een melkveebedrijf is het leveren van melk. Daarnaast wordt vlees geleverd in de vorm van overtollig vee. Op sommige bedrijven is het een belangrijk doel om hoogwaardig fokmateriaal te leveren. Vrijwel alle geproduceerde melk wordt afgezet als grondstof voor de zuivelindustrie. Een aantal bedrijven houdt zich echter ook bezig met het zelf verwerken van melk tot kaas, boter, karnemelk, yoghurt, vla en kwark.

 3.1 Vee

Op een melkveehouderij bedrijf moet de veestapel centraal staan binnen de bedrijfsvoering. De kwaliteit van het vee heeft directe invloed op de technische resultaten en daarmee ook op het financiële resultaat.

Een veehouder kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op de kwaliteit van de veestapel.

Via fokkerij kan op lange termijn geprobeerd worden om de veestapel op een genetisch hoger peil te brengen. Ook zijn er op korte termijn factoren die de productie van de veestapel sterk beïnvloeden. Te denken valt hierbij aan:


Het voerrantsoen (kg ruwvoer en kg krachtvoer per koe per dag) heeft een directe invloed op de melkgift van de koeien en de bijbehorende gehaltes vet en eiwit. Hoeveelheid en samenstelling dienen optimaal op elkaar afgestemd te zijn om tot een gewenste productie te komen Daarnaast dient gezondheidszorg optimaal te zijn om het beste in een koe naar boven te krijgen. Een koe die geen last heeft van ziekten, blessures en slechte huisvestingsomstandigheden kan gemakkelijker een goede productie realiseren gedurende meerdere lactaties dan een koe die zich niet lekker voelt.


3.1.1 Productiedoel en rassen

In Nederland was tot ca. 20 jaar geleden vrijwel uitsluitend sprake van de zogenaamde dubbeldoel-rassen. Dubbeldoel-rassen zijn zowel geschikt voor melkproductie als voor vleesproductie. In de zeventiger jaren werd als gevolg van schaalvergroting binnen de melkveehouderij bij de fokkerij de nadruk gelegd op melkproductie en ontstond de behoefte om melkrassen te gebruiken. Omdat ook de vleesveebedrijven zich gingen specialiseren ontstond hier de behoefte om meer en meer gebruik te maken van vleesveerassen. Daarom zijn er tegenwoordig hoofdzakelijk specifieke melkrassen en vleesrassen.

In onderstaande tabel 3.1 zijn de verschillende rassen met productiedoel en kenmerken toegelicht.

Tabel 3.1: In Nederland voorkomende melkveerassen met productiedoel en kenmerken.

naam ras

productiedoel

kenmerken

Fries-Hollands ras (FH)

dubbeldoel

 • zwartbont (klein % roodbont)
 • compacte bouw
 • redelijke bespiering , geschikt voor vleesproductie en melkproductie, lage melkproductie met hoge vet en eiwit gehalten
 • Holstein-Frisian (HF en RHF)

  melk

 • Vooral zwartbont of roodbont (RHF)
 • Groot, lang, smal
 • Armer bespierd
 • hoge melkproductie, vet en eiwitgehalten wat lager t.o.v. van FH en Jersey
 • Jersey

  melk

 • bruin
 • klein, smal
 • sterk beenwerk
 • hoog vet/eiwit gehalte
 • lage melkproductie t.o.v. HF
 • Maas Rijn Yssel (MRY)

   

  dubbeldoel

 • roodbont met wit
 • licht gebogen rug
 • fors en bespierd, ook geschikt voor vleesproductie
 • lage melkproductie met hoge gehalten


 • In figuur 3.1. zijn enkele voorbeelden gegeven van koeienrassen. Het gaat hierbij om een zwartbondte HF (links) koe en een MRY (rechts) koe

  figuur 3.1: voorbeelden van koeienrassen

  Voorbeelden van runderrassen die gebruikt worden voor de vleesproductie zijn:

  Over het algemeen hebben deze vleesrassen de volgende kenmerken:

     3.1.2 Melkrassen

  Het meest gebruikte melkveeras in Nederland is momenteel de Holstein-Frisian (HF). Dit ras heeft geleidelijk de van oorsprong FH- en MRY- veestapel door middel van kruising verdrongen. Er is overigens nog wel een populatie zuivere FH, MRY en GB (Groninger Blaarkop), doch deze is in aantal klein. Ten opzichte van de oorspronkelijke rassen zijn de HF en RHF groter, langgerekter, smaller, armer bespierd, produceren ze meer melk en is de uier van betere kwaliteit. Overschakeling naar deze rassen heeft op de bedrijven nogal wat gevolgen gehad. Doordat deze HF koeien langer en groter zijn hebben veel bedrijven aanpassingen moeten doen in de huisvesting. Door een geringere bespiering werd de verkoopwaarde van jongvee voor vleesproductiedoeleinden lager, evenals de restwaarde van de overbodige koeien.  3.1.3 Levenscyclus van de melkkoe

  Gedurende haar leven gaat een vrouwelijk rund onder verschillende namen door het leven, al naar gelang haar leeftijd, productiestadium, wel of niet drachtig zijn.
  De volgende terminologie is gangbaar (tabel 3.2):
  In sommige streken van het land zijn echter andere termen in gebruik.

  Tabel 3.2. Leeftijden en namen voor de diverse rundveecategorieën.

  benaming

  leeftijd

  aantal
  geproduceerde
  kalveren

  lichaamsgewicht
  (gemiddeld)

  bijzonderheden

  nuka

  0-14 dagen

  -

  43 kg

  nuka is nuchter kalf (krijgt alleen melk)

  kalf

  0 tot 1 jaar

  -

  43-300 kg

  -

  pink

  1 tot 2 jaar

  -

  300-575 kg

  wordt doorgaans drachtig tussen 15 en 19 maanden

  hoogdrachtige vaars

  ± 2 jaar

  0

  575 kg

  dier dat voor het eerst moet afkalven

  vaars

  2 tot 3 jaar

  1

   

  eerste kalf wordt
  meestal tussen de
  24 en 28 maanden
  geboren

  2e en 3e kalfskoe

  3 en 4 jaar

  2 / 3

   

   

  oudere koe

  5 en ouder

  minimaal 4 maal gekalfd

  650 kg

     3.1.4 Productiecyclus van de melkkoe

  Op ongeveer tweejarige leeftijd begint het vrouwelijk rund haar productieve leven. Ze kalft dan af (krijgt een kalf) en begint voor het eerst melk te produceren. Een melkkoe is gemiddeld zo’n 305 dagen in lactatie (hier is echter veel variatie in). De melkproductie per dag ligt gemiddeld op zo’n 25 kg (ook dit kan erg variëren). De koeien worden meestal 2 x per dag gemolken. De melkproductie neemt tot ca. 60 dagen na afkalven toe om daarna geleidelijk af te nemen. Met het vet- en eiwit-percentage is dit tegenovergesteld. In figuur 3.2 is een voorbeeld van een lactatiecurve weergegeven.

  Figuur 3.2: Voorbeeld van lactatiecurve (bron, handboek melkveehouderij)

  Om een zo rendabel mogelijke levensproductie aan melk en nakomelingen te krijgen is het van belang dat het dier regelmatig (jaarlijks) afkalft.  Productiecyclus

  Hier zal de productiecyclus (zie figuur 3.3) met bijbehorende terminologie worden beschreven.

  Figuur 3.3:Theoretisch schema productiecyclus van een koe

  Tussenkalftijd >

  De tijd die verloopt tussen twee opeenvolgende keren afkalven. In Nederland bedraagt de tussenkalftijd (TKT) gemiddeld 417 dagen. (In theorie zou het volgens het schema 365 dagen kunnen zijn.)


  Draagtijd

  Open periode (gust)

  Een gezonde koe, die normaal heeft afgekalfd, is vanaf ongeveer 50 dagen na afkalven weer geschikt voor inseminatie.


  Lactatie periode

  Droogstandperiode

  De droogstand is een “rust”- fase waarin de koe zich kan herstellen van de afgelopen lactatieperiode, en reserves kan opbouwen voor de komende lactatieperiode.

  Daarnaast vraagt het kalf, dat in de laatste fase van de dracht zit, veel energie. De koe wordt 6 a 8 weken voor de verwachte afkalfdatum ‘drooggezet’  3.1.5 Gezondheid

  Een van de essentiële taken van een melkveehouder is de gezondheidszorg. Het is van belang dat de veehouder een ziektebeeld in een vroeg stadium waarneemt, en vervolgens de goede maatregelen neemt. Gezondheidszorg is onder te verdelen in:  Uiergezondheid

  Op het gebied van uiergezondheid wordt gelet op mastitis, en conditie van de spenen. Als de uier rood ziet en warm aanvoelt is dit vaak een teken van mastitis. Door middel van bacteriologisch onderzoek en celgetal bepaling kan worden vastgesteld of er sprake is van mastitis. Het celgetal mag niet te hoog zijn in de geleverde melk.


  Klauw en beengebreken

  Klauwen en benen zijn erg belangrijk voor een koe. Als zij problemen voelt kan ze niet zo makkelijk naar het voerhek of weiland toelopen. Dit heeft een negatieve invloed op de voeropname en dit zal leiden tot minder productie.  Stofwisselingsziekten

  Treden veelal op als de rantsoenering niet is afgestemd op de behoefte van de koeien. Stofwisselingsziekten komen voor op het moment dat de koe een verminderde weerstand heeft.  Infectieziekten

  Tegen het merendeel van de infectieziekten wordt geënt. In tabel 3.3 staat een overzicht.

  Tabel 3.3. Overzicht van een aantal belangrijke infectieziekten op een melkveebedrijf

  ziekte

  oorzaak

  symptomen

  preventie

  certificerings-/bestrijdings-programma

  opmerkingen

  IBR (infectieuze
  Bovine
  Rhinotracheitis)
  koeiengriep

  Virus

  Traanogen en
  neusuitvloeiing

  Voorkom
  aankoop
  besmette
  dieren;
  bestrijden

  ja

   

  Leptospirose
  melkerskoorts

  bacterie

  Uier slap en
  melkgiftdaling

  Verkoop
  dieren;
  antibiotica
  Voorkom
  aankoop
  besmette
  dieren

  ja

  Kan worden
  overgedragen
  op mensen

  BVD (bovine
  virus Diarree)

  virus

  Vaak zonder
  symptomen
  Embryo kan
  besmet
  worden, met als gevolg
  doodgeboorte

  Voorkom
  aankoop
  besmette
  dieren;
  Besmette
  dieren
  verkopen

  ja

   

  Paratuberculose

  bacterie

  Vermagering
  gevolgd door
  diarree

  Hygiëne;
  Aankoop
  dieren

  Ja (langer
  ermee bezig=>
  hoger niveau)

  Test niet erg
  gevoelig

  Salmonellose

  bacterie

  Koorts,
  diarree,
  verwerpen

  hygiëne

  Tankmelk
  onderzoek,
  mestonderzoek

   

  Verder kunnen infectieziekten makkelijk optreden bij verwondingen. De veehouder moet er dan ook voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk uitstekende onderdelen in de stal zijn. Ook is hygiëne en een snelle behandeling van belang bij het voorkomen en genezen van infectieziekten.  Hygiëne

  Hygiëne speelt een steeds belangrijkere rol op de melkveebedrijven. Naast het garanderen van productveiligheid en ketenkwaliteit voor de consument, is hygiëne ook belangrijk bij het voorkomen van ziekte insleep en verspreiding van ziekten (denk aan mond- en klauwzeer).  3.1.6 Veeadministratie

  Met veeadministratie wordt bedoeld het bijhouden van gegevens van individuele runderen met betrekking tot gezondheid, vruchtbaarheid en melkproductie. Het doel hiervan is het constateren, behandelen en voorkomen van gezondheidsproblemen, het beheersen van de TKT en het voeren overeenkomstig met de melkproductie. De gegevens worden ook gebruikt voor selectie binnen de veestapel en voor stierkeuzes. Tevens moeten melkveehouders alle geboortes, aan- en afgevoerde koeien en dode koeien aanmelden door middel van een I&R systeem.  I&R regeling

  In de I&R regeling (identificatie en registratie) geldt dat alle kalveren na de geboorte aangemeld moeten worden bij de I&R computer. De kalveren worden door de veehouder voorzien van twee gele oormerken (elk oor één) met daarop een streepjescode en het levensnummer. Via dit oormerknummer zijn vanaf 1992 alle runderen herkenbaar en geregistreerd in één centrale computer. Verplaatsing en sterfte moet worden doorgegeven. Op deze manier kan altijd getraceerd worden waar een dier op een bepaald moment is geweest. In geval van een besmettelijke dierziekte kan dan snel getraceerd worden met welke dieren contact is geweest.
  Het houden van niet gemerkte dieren is strafbaar.  Melkcontrole

  Een andere vorm van administratie is de melkcontrole. Eén maal per 4 of 6 weken komt de melkcontroleur op het bedrijf en wordt de individuele melkproductie van de koeien gemeten. Daarnaast wordt van elke koe afzonderlijk een melkmonster genomen. Deze monsters worden in een laboratorium onderzocht op vet- en eiwitgehalte en celgetal (= witte bloedlichaampjes; zie ook gezondheid). Op basis van deze informatie worden een aantal kengetallen berekend die weer verwerkt worden in de melkcontrole-uitslag (zie bijlage 6). De kengetallen worden toegelicht in hoofdstuk 3.1.11.  Exterieurbeoordeling

  Sinds 1991 wordt in Nederland gekeurd op basis van Europese richtlijnen. Dat houdt in dat de beoordelingskenmerken van de koe in twee categorieën worden verdeeld: onderbalkkenmerken en bovenbalkkenmerken.

  Onderbalkkenmerken zijn de kenmerken die je kunt constateren, waar je als het ware een meetlat naast kunt leggen.

  Ze worden beoordeeld op een schaal van 1 tot en met 9. De onderbalk vormt als het ware de streepjescode van de koe. Als een bepaald kenmerk een 9 krijgt, wil dat niet zeggen dat de koe voor dat kenmerk het beste scoort. Het is een uiterste op een as, net als score 1. Voor de achterbenen bijvoorbeeld betekent een 9 erg krom en een 1 erg recht.

  Bovenbalkkenmerken bestaan uit meerdere onderbalkkenmerken. De meetlat wordt vervangen door het oordeel. Hier gaat de echte deskundigheid en de smaak een woordje meespreken.

  De bovenbalkkenmerken zijn:

  1. ontwikkeling (afgekort tot 0);
  2. type (T);
  3. uier (U);
  4. benen (B);
  5. bespiering voor dubbeldoelvee (BS);
  6. algemeen voorkomen (AV).

  Het laatste bovenbalkkenmerk, het algemeen voorkomen, is eigenlijk al geen kenmerk meer. Het vormt het eindcijfer van de koe. Voor de overige vier/vijf liggen de punten tussen de 65 (minimum) en 99 (maximum).

  Zijn eenmaal de punten voor de bovenbalk bepaald, dan wordt het eindcijfer uitgerekend.

  Gemiddeld scoort de Nederlandse melkveestapel 80 punten voor Algemeen Voorkomen.  Bedrijfsbegeleiding en gezondheid

  De veehouder kan meedoen aan bedrijfsbegeleiding. Hierbij komt een dierenarts regelmatig op het bedrijf om samen met de veehouder onder andere de vruchtbaarheid van de veestapel door te nemen.  3.1.7 Leeftijdsopbouw van de melkveestapel en vervanging

  Vanzelfsprekend wordt een koe op een gegeven moment zo oud dat zij niet meer geschikt is om melk en nakomelingen te produceren. Dan moet de koe vervangen worden.

  Slijtage kan echter ook op jongere leeftijd voorkomen. Bovendien kunnen zich op elke leeftijd redenen voordoen om een koe van het bedrijf af te voeren. Normaal produceert de koe op 7-8 jarige leeftijd de grootste hoeveelheid melk. Tot deze leeftijd stijgt de productie iedere lactatieperiode om daarna geleidelijk te zakken.  Melkgift

  Hoewel een koe zeker 20 jaar oud kan worden, bereikt zij in de praktijk gemiddeld de leeftijd van slechts 5 a 6 jaar. De belangrijkste oorzaak voor deze beperkte leeftijd is selectie op grond van:


  Het blijkt dat jaarlijks in Nederland circa 25-35 % van de melkkoeien wordt vervangen door vaarzen.

  3.1.8 Rundveeverbetering

  Het doel van rundveeverbetering is dieren te fokken die onder de huidige en de te verwachten bedrijfsomstandigheden en marktverhoudingen in staat zijn tot de meest economische productie van melk en vlees. Concreet voor de melkveehouder betekent dit dat het bij fokkerij gaat om:
  productiekenmerken:


  exterieurkenmerken:
  gebruikskenmerken
  Informatie over de productiekenmerken van de eigen veestapel haalt de veehouder uit de melkcontrole-gegevens. Hiervan kan de veehouder afleiden welke productie de koe realiseert en de bijbehorende gehaltes. Ook kan de melkkwaliteit beoordeeld worden. Vaak wordt aan de hand van de melkcontrole beoordeeld of een koe vervangen moet worden. Ook kan het rantsoen aangepast worden aan de hand van gegevens uit de melkcontrole.

  De exterieurkenmerken van zijn dieren haalt hij uit het exterieurrapport. Wat betreft de gebruikskenmerken kan hij putten uit eigen ervaring en/of eigen administratie.  3.1.9 Vleesvee en vleesstieren

  Het houden van zoogkoeien is een extensieve vorm van rundvleesproductie. De dieren worden gehouden op een rantsoen van weidegras, hooi en graskuil. Daarbij wordt een minimale hoeveelheid krachtvoer verstrekt. De stikstofbemesting per ha grasland ligt op zoogkoeienbedrijven op een zeer laag niveau.

  Voor zoogkoeienhouderij komen vooral de vleesrassen Charolais, Limousin, Blonde d’Aquitaine en Belgische Wit-Blauwe in aanmerking.

  De huisvesting van zoogkoeien is in de meeste gevallen een afgeleide vorm van die van melkvee. Het gebruik van alleen roostervloeren komt nauwelijks voor, omdat dit vaak aanleiding geeft tot beenproblemen.

  Vleesstierenhouderij is in Nederland een intensieve vorm van rundvleesproductie. Er worden zodanige eisen aan gezondheid, grondoppervlak, veiligheid en voeding gesteld dat weidegang vrijwel uitgesloten is. De dieren worden over het algemeen gehouden op een rantsoen van snijmaïskuil aangevuld met krachtvoer en bijproducten.

  Deze vorm van rundvleesproductie heeft zich dan ook vooral ontwikkeld met de opkomst van de snijmaïsteelt; op zandgebieden in het oosten en zuiden van het land. De mestduur varieert tussen de 15 en 22 maanden en is afhankelijk van het gekozen ras of kruising  3.1.10 Vleeskalveren

  Vleeskalveren zijn kalveren die voor vleesproductie worden gehouden vanaf Ca. 1 week tot een leeftijd van 6 maanden. Er wordt gesproken van rosé kalveren en blankvlees (witvlees) kalveren. Het verschil is dat blankvleeskalveren opgefokt worden met weinig ruwvoer en hoofdzakelijk met melkproducten. Rosé kalveren daarentegen krijgen meer ruwvoer.

  De productie van vleeskalveren vindt op gespecialiseerde bedrijven plaats. Een concentratiegebied hiervan is de Veluwe in de provincie Gelderland. De dieren worden dus vrijwel uitsluitend met kunstmelk gevoerd. Met de komst van de kunstmelk op basis van melk en melkvervangende preparaten rond 1955 kon het kalfsvlees goedkoper worden geproduceerd. De sector maakte vanuit de jaren 50 een sterke groei door.  3.1.11 Technische kengetallen


  Melkproductie

  De hoogte van de melkproductie bepaalt in belangrijke mate de opbrengsten van een melkveebedrijf. Het niveau van de melkproductie is het resultaat van veel factoren zoals voeding, gezondheidszorg, vruchtbaarheid, fokkerij en huisvesting. Het produktieniveau zegt wel iets over het management maar geeft niet zonder meer informatie over het economisch rendement.  Kengetallen
  De volgende kengetallen worden besproken:


  BedrijfsStandaardKoe (BSK)

  De BSK is het gestandaardiseerde bedrijfsgemiddelde voor de hoeveelheid geproduceerde melk op de dag van proefmelking (gestandaardiseerde dagproductie). Er wordt gecorrigeerd voor:

  De BSK is vooral bedoeld om schommelingen in de productie op te sporen. Grote schommelingen (dalingen) wijzen vooral in de richting van het management (voeding, melktechniek).  Netto-opbrengsten (NO) en Lactatiewaarde (LW)

  De NO is een gestandaardiseerde 305-dagen productie die voor elke koe kan worden berekend. De voorspelde of gerealiseerde 305-dagen-produktie voor melk vet en eiwit wordt, na correctie, vermenigvuldigd met hun economische waarden. De economische waarden zijn afgeleid van “melkgeld minus voerkosten”. Er wordt gecorrigeerd voor leeftijd bij afkalven en seizoen van afkalven. De NO van een dier wordt gedeeld door de NO van het bedrijf.  Koe-index

  De koe-index geeft de erfelijke aanleg van de melkkoeien aan. De wegingsfactoren voor het berekenen van de netto-melkgeldindex (Inet) zijn gebaseerd op een toekomstbeeld zonder contingentering en uitbetalingsprijzen voor vet en eiwit van respectievelijk € 2,00 en € 6,00. De netto-melkgeldindex (Inet) van een koe of stier wordt berekend uit de fokwaarden voor melk, vet en eiwit volgens de formule:
  Inet = (-0,08 x Fm) + (1 x Fv) + (6 x Fe)

  waarin:
  Fm = fokwaarde kg melk
  Fv = fokwaarde kg vet
  Fe = fokwaarde kg eiwit  3.2 Melk

  Op het melkveebedrijf komt ca. 80 % - 90 % van de bruto-opbrengsten uit de melkproductie. Het is van belang om het een en ander af te weten van melk. Met name zullen genoemd worden:  Melksamenstelling

  De samenstelling van melk varieert per koe en per ras. De melk van de Nederlandse koe heeft de volgende gemiddelde samenstelling: 87% water en 13% droge stof.

  De droge stof bestaat gemiddeld uit:
  4,20% vet;
  3,35% eiwit;
  4,60% melksuiker;
  0,85% zouten, vitaminen en enzymen.  Economische waarde van melk

  Hoewel het melksuikergehalte het hoogst is, wordt de waarde van de melk bepaald door de gehalten aan vet en eiwit. Dit is begrijpelijk omdat vet en eiwit belangrijk zijn in zuivelproducten als boter, kaas, gecondenseerde melk en melkpoeder.  Melkbewaring en -transport

  In de melkkoeltank wordt de melk tot 4°C gekoeld en bewaard. De melk wordt van het bedrijf gehaald door een zogenaamde Rijdende Melk Ontvangst (RMO). Een RMO is een vrachtauto met een opbouw van één of meer melktanks en een pomp voor het leegzuigen van de tank. Tevens is er apparatuur voor het meten en registreren van de hoeveelheid melk.

  Door de RMO-chauffeur wordt een melkmonster genomen. Dit monster is bedoeld om de samenstelling van de melk te bepalen en dient samen met de hoeveelheid melk als basis voor de uitbetaling. Alle genomen melkmonsters worden onderzocht op het melkcontrolestation (Zutphen).  Melkkwaliteit en -uitbetaling

  De melk wordt per maandelijkse periode uitbetaald aan de melkveehouder. Als gevolg hiervan ontstaat een min of meer regelmatige inkomstenbron op het melkveebedrijf. De prijs wordt gebaseerd op de prijs per kg vet en eiwit in de zuivelmarkt. Daarnaast zijn er nog enkele vaste inhoudingen en vaste kosten. Ook worden grotere melkveebedrijven die meer melk leveren beter betaald doordat ze een kwantumtoeslag krijgen boven op de melkprijs.

  Daarnaast is de kwaliteit van de melk van invloed. Van oudsher kent de Nederlandse zuivelindustrie een uitgebreid kwaliteitscontrolesysteem. Dit heeft zijn oorsprong in het feit dat melk verwerkt wordt tot producten zoals bijvoorbeeld kaas en babyvoeding. Uiteraard betekent dit dat er aan de hoogste kwaliteitseisen voldaan moet worden. Van haast alle monsters wordt het vet- en eiwitgehalte bepaald, om een gemiddelde te kunnen bepalen op grond waarvan uitbetaling plaatsvindt. Van het overgebleven monster wordt de kwaliteit bepaald. Deze bepaling heeft als voornaamste doel de bescherming van de volksgezondheid en de bewaking van de bruikbaarheid van melk als grondstof voor de industrie. De toegepaste normen wordt voor een deel bepaald door EU richtlijnen. In Nederland wordt gewerkt met een zogenaamd puntenstelsel. Voor iedere afwijking worden punten toegekend en voor elk punt wordt een korting per kg melk ingehouden bij uitbetaling. In de praktijk wordt 99% van de melk zonder strafpunten geleverd. Het gedeelte dat onverhoeds toch niet aan de kwaliteitseisen voldoet wordt gesepareerd en apart verwerkt. De melk wordt bij melkveehouders alleen opgehaald als men voldoet aan de eisen van KKM.

  De afkorting KKM staat voor Keten Kwaliteit Melk en bestaat uit diverse richtlijnen met betrekking tot de productie van melk. Door de invoering van KKM in combinatie met de controle van de melkkwaliteit is het aantoonbaar dat alle melk van alle melkveehouderijbedrijven in Nederland gegarandeerd goed en veilig is en op een verantwoorde wijze is geproduceerd. KKM bestaat uit een vijftal modules, te weten:

  1. Diergeneesmiddelen
  2. Diergezondheid en –welzijn
  3. Voer en water
  4. Melkwinning, -bewaring en inrichting
  5. Reiniging en desinfectie.  3.3 Rundveevoeding

  Rundvee heeft voer nodig:  Runderen zijn herkauwers. Herkauwers hebben een spijsverteringskanaal dat afwijkt van dat van de mensen en andere diersoorten doordat er vier magen in voorkomen. Het darmstelsel heeft hier dezelfde functie als bij niet-herkauwers. De vier magen hebben allemaal een eigen functie.  3.3.1 Rantsoensamenstelling

  Het is van belang dat de veehouder het juiste voerrantsoen voor zijn dieren samenstelt. Gebeurt dit niet, dan kan er ondervoeding (tekort aan energie) of onevenwichtige voeding (te kort aan mineralen) voorkomen, waardoor dieren minder gaan groeien, minder gaan produceren of zelfs ziek kunnen worden.

  Welke voedermiddelen en hoeveel van deze voedermiddelen in het rantsoen komen is afhankelijk van een aantal diergebonden factoren die de behoefte bepalen. De belangrijkste zijn hieronder genoemd:

  1. diergroep.
  2. leeftijd en lactatiestadium
  3. productieniveau
  4. opnamecapaciteit. (kg droge stof) dit speelt vooral bij melkkoeien
  5. beschikbaarheid van voer.
  6. voerkwaliteitswaarden
  7. prijs.  3.3.2 Beschikbaarheid voer

  In het algemeen wordt op de melkveebedrijven ruwvoer afkomstig van het eigen bedrijf gevoerd. In de zomerperiode zal dit vers gras zijn en in de winterperiode graskuil en grashooi. Op de bedrijven waar het mogelijk is om snijmaïs te telen, kan zowel in de zomer als in de winterperiode naast de graslandproducten ingekuilde snijmaïs worden verstrekt.

  Naast het ruwvoer zal zelf geteeld krachtvoer of aangekocht krachtvoer worden gevoerd. Aangekochte krachtvoeders zijn meestal mengvoeders. Is er voldoende ruwvoer beschikbaar dan zal hiervan onbeperkt gevoerd worden en naar behoefte worden de rantsoenen met krachtvoer aangevuld.  3.4 Grond en voedervoorziening

  Op rundveehouderijbedrijven is de bijbehorende grond grotendeels in gebruik als grasland en al naar gelang de grondsoort, waterhuishouding, verkaveling en klimaatomstandigheden is de grond in meer of mindere mate geschikt voor de teelt van andere voedergewassen, zoals maïs, voederbieten, luzerne en klaver. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale opbrengst tegen zo laag mogelijke kosten.

  Naast gras is maïs het meest geteelde voedergewas. In het zuiden van Nederland wordt in verhouding meer maïs geteeld dan in het noorden, dit komt voornamelijk doordat maïs het beste groeit bij goede weersomstandigheden (in het zuiden is het groeiseizoen langer en is de temperatuursom hoger). Ook is er een verschil in grondsoorten.  3.5 Mechanisatie en gebouwen

  Op de melkveehouderijbedrijven is in de afgelopen decennia het aantal te verzorgen dieren per arbeidskracht sterk toegenomen. Dit was mede mogelijk door toenemende mechanisatie en automatisering.

  Op een modern melkveehouderijbedrijf zijn diverse installaties, apparaten, machines, werktuigen en gereedschappen aanwezig. En nog steeds is er sprake van allerlei technische ontwikkelingen en verbeteringen.

  Voor herbouwwaarde en nieuwwaardeindicaties van gebouwen en machines zie KWIN-veehouderij 2006-2007.

  De veehouder heeft daardoor steeds meer keuzemogelijkheden waarbij hij zichzelf de volgende vragen kan stellen:  Automatisering

  Automatisering in de melkveehouderij begon in de 70-er jaren met de introductie van de krachtvoercomputer. Hierna volgde de elektronische koekalender voor het bijhouden en analyseren van vruchtbaarheidsgegevens. Tegenwoordig is het mogelijk om met een PC en een managementprogramma allerlei gegevens te registreren, te koppelen en te analyseren. Het gaat hierbij om gegevens van het vee, het graslandbeheer en boekhoudgegevens. De hieruit voortkomende rapporten geven de veehouder inzicht in de bedrijfsvoering en kunnen gebruikt worden bij het nemen van beslissingen.

  Gegevens van externe instanties werden in het verleden op papier aangeleverd; op verzoek van de veehouder kan dit nu ook via de computer. Voorbeelden hiervan zijn melkcontrole uitslagen en stieren advies programma (SAP). Ook de ontwikkeling op gebied van internet gaat in de veehouderij steeds verder.  Gebouwen

  De op melkveebedrijven voorkomende gebouwen voor huisvesting van melkvee en jongvee worden gepresenteerd in bijlage 2. Hieronder volgt een nadere beschrijving van deze en andere gebouwen.

  In Nederland wordt het rundvee gedurende de winterperiode ongeveer een halfjaar in stallen ondergebracht, omdat:


  Ook in de zomer kunnen stallen gebruikt worden voor huisvesting van vee. Dit is niet direct nodig voor de dieren, maar dit systeem kan als gevolg van bedrijfsvoering of verkaveling toch toegepast worden. Deze bedrijfsstrategie gaat ervan uit dat er op een efficiëntere manier gewerkt kan worden. De mest kan dan beter verdeeld worden over alle grond en op het juiste moment worden aangewend, dit is beter voor het milieu. Ook kan er een hogere graslandproductie gerealiseerd worden. Een ander belangrijk voordeel is dat het rantsoen van de koeien stabieler is. Ook kunnen de gezondheidsomstandigheden van de dieren beter gecontroleerd worden. De strategie om koeien het gehele jaar op stal te houden wordt summerfeeding genoemd. Daarnaast zorgt het op stal houden van de koeien voor een reductie van de ammoniakuitstoot.

  Naast onderdak voor vee moet er in of bij de stallen ook ruimte zijn voor:  3.5.1 Staltypen

  De in Nederland aan te treffen staltypes onderscheiden zich in 2 soorten. Hieronder volgt van elk een korte beschrijving:

  grupstal:

  Het aandeel grupstallen in de Nederlandse veehouderij was vroeger erg groot. Bij nieuwbouw wordt echter meestal gekozen voor een ligboxenstal

  ligboxenstal: Al deze stallen hebben eigen kenmerken. In figuur 3.7 is een voorbeeld gegeven van een traditionele ligboxenstal.


  Figuur 3.7: bovenaanzicht van ligboxenstal

  Van de genoemde typen kent de ligboxenstal de grootste populariteit. Hierin worden de meeste melkkoeien gehuisvest. Hieronder zal de huisvesting van melkvee worden besproken met als uitgangspunt de ligboxenstal.  Bijruimten

  In de ligboxenstal kunnen verder ruimtes zijn als:

  Hieronder volgt een beschrijving van bovengenoemde ruimtes.  Melkstal

  Melken is een bezigheid die twee keer per dag terugkeert, op enkele vooral grote bedrijven zelfs drie keer. Goede werkomstandigheden zijn hierbij van groot belang. Bij een melkstal die qua grootte en inrichting is afgestemd op het aantal melkkoeien is ongeveer twee uur per keer gemoeid met het klaarmaken van de melkstal, het opdrijven van de koeien, het melken en het schoonmaken van de installatie en de melkstal.

  Er zijn verschillende soorten melkstallen. In figuur 3.8 is een voorbeeld gegeven van een 2 * 4 visgraatmelkstal. De pijlen geven de looprichting van de koeien aan. De koeien staan in een visgraat opstelling met de uiers naar de melkput toe. De melker staat in de melkput (het middelste gedeelte ligt in verdieping) en kan zo de melkstellen onderhangen.


  Figuur 3.8: bovenaanzicht 2*4 visgraat- melkstal

  In bijlage 5 is een voorbeeld van een plattegrond van een ligboxenstal weergegeven.  Melklokaal (tanklokaal)
  In het melklokaal moet er ruimte zijn voor een melkkoeltank, een melkmachinemotor plus toebehoren en reinigingsapparatuur voor zowel melkinstallatie als melkkoeltank.

  Ook moet dit lokaal voldoen aan de hygiëne eisen die KKM stelt.(Keten – Kwaliteit – Melk, dit is een kwaliteitswaarborgingssysteem voor de melkveehouderij).  Afkalfstal

  Een afkalfstal is nodig vanwege het belang van goede hygiëne bij de geboorte, het toezicht houden hierop en de eventuele hulpverlening. In de afkalfstal kan een stalbewakingssysteem zijn aangebracht. De camera wordt opgesteld in de afkalfstal en gericht op de koe die moet afkalven. Het Tv-scherm wordt in de slaapkamer of woonkamer opgesteld zodat de veehouder geregeld de vordering in het afkalfproces kan controleren. Hierdoor wordt met name voorkomen dat de veehouder meerdere keren naar de stal moet.  Ziekenstal

  De ziekenstal is bedoeld voor de opvang van zieke dieren, die beter enige tijd uit de koppel kunnen worden gehaald. Het gaat hier met name om zieke dieren die veel liggen en moeilijk kunnen opstaan. Ook kan de boer door separatie meer aandacht besteden aan het dier.  Afzonderingsstal

  De afzonderingsstal is bedoeld om tochtige koeien, te insemineren of koeien die een behandeling moeten ondergaan, bijvoorbeeld voor een klauwaandoening, korte tijd af te zonderen. De afzonderingsstal wordt meestal uitgevoerd als een standenstal.

  Op sommige bedrijven wordt de functie van afkalfstal, ziekenstal en afzonderingsstal in één ruimte ondergebracht. Belangrijk is dat alle drie de stallen gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden.  Kantoor

  Op sommige bedrijven is in de stal een kantoor aanwezig. In dit kantoor wordt meestal geen financiële administratie aangetroffen maar met name administratie van het vee en het graslandgebruik. Wordt op het bedrijf gebruik gemaakt van een krachtvoercomputer al of niet gecombineerd met een managementsysteem dan kan de bijbehorende apparatuur zowel in huis als op kantoor worden geplaatst.  Jongveestallen

  Een goede en gezonde kalveropfok draagt in belangrijke mate bij aan het bedrijfsrendement. Naast een goede voeding en verzorging is een juiste huisvesting van belang. Vooral in de eerste vijf à zes levensmaanden zijn kalveren erg vatbaar voor ziekten. Daarom worden deze kalveren in verband met besmettingsgevaar vaak geheel afgezonderd van het oudere vee. Het stalklimaat is van groot belang. Het moet droog en tochtvrij zijn, lage temperaturen zijn niet nadelig. Wel moet er een goede ventilatie zijn zodat tocht en luchtvochtigheid gereguleerd kan worden. Er zijn gesloten en open stallen.  Voeropslag

  Op een melkveehouderijbedrijf is er ruimte voor opslag van droge en natte ruwvoeders, droge krachtvoeders en af en toe ook nog voor natte krachtvoeders.

  Droge krachtvoeders worden op vrijwel alle bedrijven in bulkvorm aangeleverd en in silo’s opgeslagen. Hiervoor komen buitensilo’s en binnensilo’s in aanmerking. Binnensilo’s worden op sommige bedrijven aangetroffen boven melkstallen. Voordeel hiervan is dat de krachtvoerbrok zonder gebruik van vijzels getransporteerd kan worden naar de voorraadbakken van de voerautomaten in de melkstal.

  In geval van buitensilo’s zijn vijzels nodig om de brok uit de silo te transporteren naar de voorraadbakken van de voerautomaten in de melkstal en in de stal.  Mestopslag systemen

  Afhankelijk van de mogelijkheden en de investeringskosten zijn er verschillende mestopslagsytemen.

  Deze zijn weer te verdelen in ondergronds (kelders) en bovengronds (mestzakken en silo’s).

  De opslagcapaciteit moet voldoende zijn om de mestproductie van dieren minimaal zes maanden op te slaan.

  De gemiddelde mestproduktie per jaar van de verschillende diercategorieën is als volgt:
  Koe ongeveer 32 M3 per jaar
  Pink ongeveer 8 M3 per jaar
  Kalf ongeveer 4 M3 per jaar  3.5.2 Automatisch melksysteem (AMS)

  Sinds een aantal jaren is het AMS geïntroduceerd. Verwacht mag worden dat de komende jaren de verschillende systemen zich sterk ontwikkelen. Voor zowel veehouder als koe heeft dit AMS systeem voordelen.

  Een “robot” bestaat uit een basiseenheid plus 1 of 2 melkboxen. In deze melkboxen kunnen de koeien gaan staan op het moment ze gemolken willen worden.

  Koeien kunnen in een robot onbeperkt gemolken worden. Vaak gaat het hier om ongeveer 3 melkingen per dag. In figuur 3.9 is een zijaanzicht te zien van een melkrobot. De koe staan in de box en de robotarm is de melkinstallatie aan het onderhangen.


  Figuur 3.9: zijaanzicht van melkrobot

  Er zijn verschillende redenen waarom het voor een veehouder interessant is om een melkrobot aan te schaffen. De boer met een melkrobot hoeft niet meer tweemaal daags zijn koeien te melken. Dat is positief voor het sociale leven van het gezin, mede omdat de veehouder niet meer aan de vaste melktijden gebonden is en zodoende flexibeler te werk kan gaan. Daarnaast wordt hiermee een belangrijk knelpunt weg genomen om te groeien in bedrijfsomvang zonder er extra arbeid moet worden ingehuurd. Het is echter niet zo dat er alleen taken verdwijnen met de aanschaf van een melkrobot. De veehouder moet op een andere manier feeling houden met zijn koeien en daardoor bijvoorbeeld meer tijd kwijt zijn met de interpretatie van de informatie die de robot afgeeft.

  De capaciteit van een melkrobotsysteem bedraagt ± 60 koeien. Met twee boxen kunnen ongeveer 120 koeien gemolken worden. Deze capaciteit varieert tussen de verschillende merken.

  De robot zal in de Nederlandse melkveehouderij in de toekomst steeds meer zijn intrede doen.  3.6 Arbeid

  In deze paragraaf wordt de productiefactor arbeid besproken. Op het melkveehouderijbedrijf worden in de loop van één dag verschillende werkzaamheden verricht. Het gaat hierbij om dagelijks terugkerende werkzaamheden, maar ook om periodieke werkzaamheden; deze kunnen seizoensafhankelijk en/of weersafhankelijk zijn. Tijdens de periodieke werkzaamheden zijn er vaak arbeidspieken op het bedrijf, daarom wordt er dan meestal ’s avonds vaak langer doorgewerkt om deze pieken op te vangen.

  Dagelijks terugkerende werkzaamheden zijn:


  Periodiek terugkerende werkzaamheden kunnen zijn:  3.6.1 Dagindeling

  De dagelijks terugkerende werkzaamheden zijn op vrijwel alle melkveehouderijbedrijven vergelijkbaar en geconcentreerd rondom de tijdstippen van melken en vee verzorgen.

  Op de meeste bedrijven wordt twee keer per dag gemolken, waarbij er meestal wordt gestreefd naar een interval van 12 uur voor de aanvang van het melken. Op bedrijven waar drie keer per dag wordt gemolken begint men om de ca. acht uur. Op de gangbare bedrijven is de benodigde tijd voor melken inclusief het reinigen van melkinstallatie en de melkstal anderhalf à twee uur per melkbeurt.

  Melken is een belangrijke activiteit op een melkveebedrijf. Op dat moment wordt immers het eindproduct geproduceerd en dat is sterk bepalend voor het inkomen.

  Dit moet geconcentreerd en nauwkeurig gebeuren. Daarom wordt met de keuze van een melkwinningssysteem gestreefd naar een maximale melktijd van ongeveer 2 uur.

  Dit is dan ook een van de knelpunten voor een verdere schaalvergroting.

  Het vee verzorgen vindt rondom het melken plaats, met dien verstande dat dit voor, tijdens of na het melken gebeurt. Soms worden pinken en droge koeien één maal en kalveren en melkkoeien meerdere keren per dag verzorgd. De benodigde tijd kan daarom variëren van 15 minuten tot anderhalf uur per verzorgingsbeurt per te verzorgen groep. Bij weidegang in de zomerperiode is minder tijd nodig voor de dagelijkse verzorging van het rundvee, maar is meer tijd nodig om de koeien bijeen te drijven voor een melkbeurt.

  Op sommige bedrijven wordt de administratie bijgewerkt in de avonduren, op andere bedrijven wordt dit gezien als onderdeel van de dagtaak.

  Voordat de veehouder ‘s avonds naar bed gaat vindt er vaak nog een rondgang over het bedrijf plaats en wordt er eventueel nogmaals gevoerd.

  Op vrijwel alle bedrijven is het melken de eerste werkzaamheid van de dag en op veel bedrijven wordt hier ook mee geëindigd

  Een melkveehouder werkt zeven dagen per week, waarbij op de zondag de werkzaamheden meestal worden beperkt tot het melken en vee verzorgen.  3.6.2 Externe arbeid en loonwerk

  De mate waarin gebruik wordt gemaakt van externe arbeid en loonwerk is per bedrijf verschillend. Op veel melkveehouderijbedrijven wordt een aantal werkzaamheden structureel door loonwerkers uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn slootreinigen, drainreinigen, greppelfrezen, mengmest verspreiden, grasland vernieuwen, gras inkuilen, hooibalen persen en de teelt van voedergewassen.

  Globaal kan gesteld worden dat de arbeidsbehoefte op een melkveebedrijf ongeveer 40 uur per melkkoe per jaar bedraagt. Dit betekent dat één persoon een bedrijf met ca. 50 melkkoeien kan verzorgen. Dit is echter sterk afhankelijk van de efficiëntie van bedrijfsvoering en het beleid versus eigen mechanisatie versus loonwerk. Zo is het ook mogelijk voor een enkele persoon om 100 koeien te verzorgen.

  Wanneer de veehouder lid is van een Coöperatieve Vereniging voor Agrarische Bedrijfsverzorging en Arbeidsvoorziening, kan hij ingeval van ziekte of vakantie tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van agrarische bedrijfsverzorgers. Als gevolg van dit lidmaatschap kan de veehouder geheel of gedeeltelijk worden vervangen door een agrarische bedrijfsverzorger.  Hoofdstuk 4: Wet – en regelgeving

  In dit hoofdstuk worden enkele wetten en regelgeving binnen de rundveehouderij verder toegelicht.  Welzijnswet

  Ten opzichte van een aantal jaren geleden wordt er maatschappelijk steeds meer waarde toegekend aan het dierenwelzijn. Om het dierwelzijn in goede banen te leiden heeft de overheid de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren opgesteld. Dit is een wet die voor de verschillende diersoorten nader is uitgewerkt in “besluiten”. Om kapitaalsvernietiging in huidige stallen te voorkomen gelden er voor de wettelijk verplichte stalaanpassingen overgangstermijnen.

  Identificatie en Registratie (I&R)
  Een goede gezondheid zorgt voor een efficiënte productie en is van belang voor het welzijn van het dier én de mens. Deze runderen leveren immers melk en vlees. Voor een effectieve gezondheidsbewaking en kwaliteitsborging door veehouder, dierenarts en controlerende instanties is het belangrijk dat elk individueel rund herkenbaar en traceerbaar is zodat herkomst en verblijfplaats opgespoord kunnen worden. Hiervoor is de Identificatie & Registratieregeling ontworpen.

  De identificatie werkt middels één uniek Identificatie (ID-code) nummer per dier. Elk rund heeft dit nummer in beide oren, waardoor verlies van identiteit vrijwel is uitgesloten.

  Wetgeving
  De EU heeft binnen de lidstaten richtlijnen opgesteld waarin diagnostiek en wijze van bestrijding zijn omschreven.

  In Nederland valt de bestrijding van dierziekten onder de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Deze wet is van toepassing op de in de ‘regeling aanwijzing besmettelijke ziekten’ vermelde aandoeningen. Mond- en klauwzeer zoals in het voorjaar van 2001 en BSE zijn onder andere aangewezen en worden op basis van de EU-richtlijnen bestreden. Andere voorbeelden van besmettelijke ziekten zijn; IBR en BVD.  Milieuvergunning
  Een milieuvergunning staat bedrijven onder voorwaarden handelingen toe die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Een groot aantal bedrijven heeft een milieuvergunning nodig. Het is verboden een bedrijf te beginnen of bijvoorbeeld uit te breiden zonder een milieuvergunning.

  In de wet staat: ‘Het is verboden zonder daartoe verleende vergunning een inrichting;
  (a) op te richten, (b) te veranderen of de werking daarvan te veranderen, (c) in werking te hebben.’

  Ook een melkveebedrijf valt onder deze wet.

  Sinds een aantal jaren vallen veel (melkvee)bedrijven onder algemene milieuregels. Bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) kunnen met betrekking tot daarbij aangewezen categorieën van inrichtingen regels worden gesteld.  Hoofdstuk 5: Dynamiek

  Het aantal bedrijven met melk- en kalfkoeien is afgenomen met 18.000. Van 47.000 in 1990 tot c.a. 29.000 in 2000. Als deze trend zich voortzet verdwijnt de komende 15 jaar bijna de helft van het huidige aantal bedrijven met melk- en kalfkoeien (Bron: www.cbs.nl).  5.1 Huidige situatie

  De opbrengsten van melk en omzet en aanwas (verkoop van dieren) zijn onder druk komen te staan en de kosten voor bijvoorbeeld milieu en welzijn zijn toegenomen. Dit betekent dat de kosten beperkt moeten worden en/of dat er meer toegevoegde waarde gecreëerd moet worden om het inkomen op peil te houden.

  Door het hoge aandeel vaste kosten (grond, arbeid en kapitaal) zullen sommige ondernemers kostenbesparing realiseren door intensivering. Naast schaalvergroting kan kostenbesparing ook gerealiseerd worden door specialisatie. Hierbij moet overigens opgemerkt worden, dat de melkveehouderij zich al kenmerkt door een hoge specialisatie. Bijna 90% van het aantal bedrijven met melk- en kalfkoeien zijn gespecialiseerde melkveebedrijven.

  Gezien de grote verschillen in kosten tussen de bedrijven onderling, kan door beter management ook op kosten worden bespaard. De melkveehouder investeert niet alleen in het bedrijf, maar ook in zichzelf. Daarbij wordt meer gebruik gemaakt van managementondersteunende diensten.

  Een andere mogelijkheid om de rentabiliteit op ‘zuivere’ rundveebedrijven te vergroten is door meer toegevoegde waarde te creëren Hierdoor is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om voor een ‘niche’ markt te produceren en zodoende een hogere prijs te genereren. Voorbeelden van deze ‘verbrede’ landbouw zijn:


  Maar ook het meer toeleggen op verhoging van de opbrengsten uit de post omzet en aanwas kan leiden tot extra inkomsten.  5.2 Voedselveiligheid

  De consumenten willen gezond en veilig voedsel. Daartoe moet het proces transparant en de producten traceerbaar zijn. Een aspect dat in de veehouderijsector steeds belangrijker wordt is kwaliteitswaarborging. Dit betekent dat de bedrijven aan meer eisen moeten voldoen op gebied van kwaliteit en dierenwelzijn. Om deze problematiek het hoofd te bieden is er een ketengarantiesysteem opgezet. Waarmee door de sector naar de markt toe een garantie kan worden gegeven voor de veiligheid en kwaliteit van de geproduceerde melk. Keten Kwaliteit Melk (KKM).  5.3 Ondernemersvisies

  Zoals in elke sector zijn er ook binnen de landbouw verschillende ondernemers met verschillende visies.

  Deze verschillende visies leiden tot verschillende bedrijfsstijlen Verschillende ondernemers kunnen ingedeeld worden in groepen. Elke ondernemer stelt prioriteiten aan bepaalde onderwerpen:

  Ook kunnen er meerdere prioriteiten van toepassing zijn op een zelfde ondernemer. Deze verschillende bedrijfsstijlen resulteren in een grote variatie. Het is dan ook niet altijd mogelijk om bedrijven met elkaar te vergelijken. Het is namelijk mogelijk dat ondernemer 1 prioriteit stelt aan het vergroten van zijn bedrijf terwijl ondernemer 2 zijn schulden laag wil houden. Beide ondernemers kunnen goed aan hun individuele doelstellingen voldoen terwijl er toch een verschil in ontwikkeling van de bedrijven waar te nemen is.  5.4 Saldo van het melkveebedrijf

  Op het melkveebedrijf wordt vaak de term saldo gebruikt. Het saldo is het verschil van de opbrengsten minus de toegerekende kosten. De toegerekende kosten hangen direct samen met het vee, het grasland en de voedergewassen. Het saldo geeft een beeld van de bedrijfsvoering in de afgesloten periode en wordt vaak gebruikt bij de bedrijfsvergelijking. Voor recente saldoberekening zie KWIN-veehouderij 2006/2007.  Bijlage 1: Werktuigenpark

  Hieronder volgt een overzicht van machines die op melkveebedrijven aanwezig kunnen zijn. Alle gegevens komen uit KWIN-veehouderij. De gebruikte prijzen zijn gebaseerd op catalogus waarden van de belangrijkste trekkers en machines. De bedragen zijn inclusief BTW en geven slechts een indicatie weer.

  Omschrijving

  Capaciteit

  Vervangingswaarde

  Trekkracht

   

   

  trekker 2
  wielaandrijving

  45 kW

  30.600

  trekker 2
  wielaandrijving

  35 kW

  28.100

  trekker 4 wiel
  aandrijving

  45 kW

  36.800

   

   

   

  Transport

   

   

  Transportwagen

  4 ton

  4.400

  Veewagen

  6 koeien

  3.400

   

   

   

  Bemesting

   

   

  Pendelstrooier (getrokken)

  1500 liter

  4900

  Vacuummesttank

  8 m3

  16.300

  Mengmestmixer

   

  5.000

   

   

   

  Grondbewerking

   

   

  Wentelploeg

  1,2 m

  9.300

  Vorenpakke

  1,2 m

  1.800

  Cultivator vast tand

  3 m

  2.400

  Messenfrees

  3 m

  8.200

   

   

   

  Graslandverzorging

   

   

  Weidesleep

  6 m

  1.300

  Weidebloter

  3  m

  3.000

   

   

   

  Ruwvoerwinning

   

   

  Maaier / kneuzer

  3 m

  12.200

  Cirkelschudder

  6,4 m

  8.500

  Hark

  5 m

  6.800

  Opraapsnijwagen

  30 m3

  28.400

  Grasvork

  2,6 m

  2.500

   

   

   

  Voerverstrekking

   

   

  Kuilsnijvork U-snijder

  1,7 m

  6.800

  Freesvoer-mengwagen

  10 m3

  40.800

   

   

   

  Gereedschap en kleine apparatuur

   

   

  Hogedrukreiniger

  150 bar 151

  1.300

  Lasapparaat

  40-220 ampère

  246

  Compressor

  100/350 1

  900

  Veebehandelbox

   

  1.000

   

   

   

  Installaties

   

   

  Kunstmestsilo

  6 ton

  3050

  Krachtvoersilo

  8 ton

  4200

   

   

   

  Melkwinning

   

   

  Reinigingsautomaat

   

  1.900

  Gasboiler

  200 liter

  1.150

  Voorkoeler

   

  1.730

  Melkkoeltank

  5300 liter

  21.000

  Melkkoeltank

  10.000 liter

  33.700

   

   

   

   

   

   

  Krachtvoer-doseersysteem

   

   

  Zenders met halsband

  70 stuks

  2.500

  Voerstations

  3 stuks

  6.000

  Krachtvoer-computer

   

  3.000

  Overigen (bekabeling)

   

  1.200

   

   

   

  Automatisering

   

   

  PC met printer

   

  1.500

  Management-programma met updates

   

  3.000

  Melkgifteregistratie

   

   

  Zender / ontvanger

  8 stuks

  3.500

  Electrische melkmeter

  8 stuks

  10.000

  Koppeling melkmeter en computer

   

  400

  Automatische afname

  8 stuks

  5.000

  Procescomputer t.b.v.
  melkgiftregistratie en
  krachtvoerverstrekking

   

  6.000  Bijlage 2: Gebouwen en inrichting

  Investeringsbedragen (excl BTW) diverse staltypen per ligplaats(exclusief jongveehuisvesting, melkinstallatie).Bron: KWIN 2006/2007. (De waarden zijn indicatief.)

  Staltype

  mestopslag

  Vervangingswaarde

   

   

   

  Grupstal 20-40 melkkoeien

  geen mestopslag

  3300-3700

   

  3 mnd mestopslag

  3500-3900

   

  6 mnd mestopslag

  3700-4100

   

   

   

  Ligboxenstal 40 melkkoeien

  dichte vloer/mestschuif

  3700-4100

  (staltype 1+1)

  roostervloer 3 mnd mestopslag

  3900-4300

   

  roostervloer 6 mnd mestopslag

  4200-4600

   

   

   

  Ligboxenstal 60 melkkoeien

  dichte vloer/mestschuif

  3400-4000

  (staltype 2+1)

  roostervloer 3 mnd mestopslag

  3700-4100

   

  roostervloer 6 mnd mestopslag

  3900-4600

   

   

   

  Ligboxenstal 100 melkkoeien

  dichte vloer/mestschuif

  3300-3900

  (staltype 2+2)

  roostervloer 3 mnd mestopslag

  3700-4000

   

  roostervloer 6 mnd mestopslag

  3700-4400

   

   

   

  Ligboxenstal 140 melkkoeien

  dichte vloer/mestschuif

  3100-3500

  (staltype 3+2)

  roostervloer 3 mnd mestopslag

  3400-3700

   

  roostervloer 6 mnd mestopslag

  3700-4200

   

   

   

  Potstal 30-50 melkkoeien

   

  3700-4300

   

   

   

  Heifundering

   

  300-600

  Waterbedden

   

  160-200

  Koematrassen

   

  80-150  Investeringsbedragen complete melkstallen (incl BTW) Bron Kwin 2006/2007

  Omschrijving

  Aantal standen

  Weinig geautomatiseerd

  Normaal geautomatiseerd

  Volledig geautomatiseerd.

  Zij-aan-zij

  12

  42.000

  61.500

  69.000

   

  24

  71.000

  110.000

  117.500

   

  24 (snelwissel)

  89.000

  128.000

  135.750

   

   

   

   

   

  Visgraat

  12

  43.500

  63.000

  70.500

   

  24

  73.000

  112.500

  120.000

   

  24 (snelwissel)

  91.500

  130.500

  138.000

   

   

   

   

   

  Draaimelkstal

  24

  160.000

  199.000

  206.000

  Melkautomaat

  1 box systeem

   

   

  135.000  Bijlage 3: Koekaart  Klik hier voor de Koekaart


  Bijlage 4: Erf
  Bijlage 5: Plattegrond ligboxenstal
  Bijlage 6: Melkcontrole uitslag  Klik hier voor de melkcontrole uitslag  Klik hier voor een voorbeeld Melkcontrole uitslag, Dierenoverzicht


  Literatuurlijst

 • Anonymus, Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2006/2007, Informatie en kennis centrum Veehouderij, Ede 2006
 • Syllabus Interne opleiding Melkveehouderij Interpolis- HAS Den Bosch


 • Vakbladen  Internetsites